கார்த்திகை தீபம்

கார்த்திகை தீபம் என்பது கார்த்திகை மாதத்தில் வரும் பெளர்ணமி திதியும், கார்த்திகை நட்சத்திரமும் கூடிய திருக்கார்த்திகை நாளில் கோயில்களிலும், வீடுகளிலும் இடம் பெறும் சிறப்பான தீபத் திருவிழாவாகும்.

Read more

12-ம் திருமுறை | 1. பாயிரம் 1-10 | பாடல் எண். 1

1. திருமலைச் சருக்கம் | 1. பாயிரம் 1-10 | பாடல் எண். 1   செய்யுள் : உலகெ லாம்உணர்ந் தோதற் கரியவன் நிலவு லாவிய

Read more

1. சிவபுராணம்

திருச்சிற்றம்பலம் மாணிக்கவாசகர் சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை 1. சிவபுராணம் திருப்பெருந்துறையில் அருளியது தற்சிறப்புப் பாயிரம் நமச்சிவாய வாஅழ்க நாதன் தாள் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில்

Read more

1.75 திருவெங்குரு

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய முதல் திருமுறை  1.75 திருவெங்குரு  சுவாமி  திருவடிபோற்றி -தேவி  திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. காலைநன் மாமலர் கொண்டடி பரவிக் கைதொழு

Read more

1.74 திருப்புறவம்

1.74 திருப்புறவம் திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய முதல் திருமுறை  1.74 திருப்புறவம்  சுவாமி  திருவடிபோற்றி -தேவி  திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. நறவநிறைவண் டறைதார்க்கொன்றை நயந்துநயனத்தால்

Read more

1.72 திருக்குடந்தைக்காரோணம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய முதல் திருமுறை  1.72 திருக்குடந்தைக்காரோணம்  சுவாமி சோமநாதர் திருவடிபோற்றி -தேவி தேனார்மொழியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. வாரார்கொங்கை மாதோர்பாக மாகவார்சடை நீரார்கங்கை திங்கள்சூடி

Read more

1.71 திருநறையூர்ச்சித்தீச்சரம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய முதல் திருமுறை  1.71 திருநறையூர்ச்சித்தீச்சரம்  சுவாமி  திருவடிபோற்றி -தேவி  திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. பிறைகொள்சடையர் புலியினுரியர் பேழ்வாய்நாகத்தர் கறைகொள்கண்டர் கபாலமேந்துங்

Read more

1.68 திருக்கயிலாயம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய முதல் திருமுறை  1.68 திருக்கயிலாயம்  சுவாமி கயிலாயநாதர் திருவடிபோற்றி -தேவி பார்வதியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. பொடிகொளுருவர் புலியினதளர் புரிநூல்திகழ்மார்பில் கடிகொள்கொன்றை கலந்தநீற்றர்

Read more

1.67 திருப்பழனம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய முதல் திருமுறை  1.67 திருப்பழனம் சுவாமி ஆபத்சகாயர்  திருவடிபோற்றி -தேவி பெரியநாயகியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. வேதமோதி வெண்ணூல்பூண்டு வெள்ளையெருதேறிப் பூதஞ்சூழப்

Read more

1.66 திருச்சண்பைநகர்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய முதல் திருமுறை 1.66 திருச்சண்பைநகர்   சுவாமி  திருவடிபோற்றி -தேவி  திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. பங்மேறு மதிசேர்சடையார் விடையார்பலவேதம் அங்கமாறும்

Read more