6. நீத்தல் விண்ணப்பம்

திருச்சிற்றம்பலம் மாணிக்கவாசகர் சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை 6. நீத்தல் விண்ணப்பம் திருஉத்தரகோசமங்கையில் அருளியது- கட்டளைக் கலித்துறை கடையவ னேனக் கருணையி னாற் கலந் தாண்டுகொண்ட விடையவ

Read more