3.069 திருக்காளத்தி – திருவிராகம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை 3.069 திருக்காளத்தி – திருவிராகம்   சுவாமி காளத்திநாதர் திருவடிபோற்றி -தேவி ஞானப்பூங்கோதையாரம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. வானவர்கள்

Read more