3. 064 திருப்பெருவேளூர்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை  3. 064 திருப்பெருவேளூர்  சுவாமி பிரியாவீசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி மின்னனையாளம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. அண்ணாவுங் கழுக்குன்றும் ஆயமலையவை

Read more