2.094 திருவாழ்கொளிபுத்தூர்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை 2.094 திருவாழ்கொளிபுத்தூர்    சுவாமி மாணிக்கவண்ணநாதர் திருவடிபோற்றி -தேவி வண்டமர்பூங்குழலம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. சாகை யாயிர முடையார்

Read more