3. 044 திருக்கழிப்பாலை

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை  3. 044 திருக்கழிப்பாலை  சுவாமி பால்வண்ணநாதர் திருவடிபோற்றி -தேவி வேதநாயகியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. வெந்த குங்கிலி

Read more

2.021 திருக்கழிப்பாலை

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை  2.021 திருக்கழிப்பாலை  பால்வண்ணநாதர்  சுவாமி திருவடிபோற்றி -தேவி வேதநாயகியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. புனலா டியபுன் சடையாய் அரணம்

Read more