1.113 திருவல்லம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய முதல் திருமுறை  1.113 திருவல்லம்  சுவாமி  திருவடிபோற்றி -தேவி  திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. எரித்தவன் முப்புரம் எரியில்மூழ்கத் தரித்தவன் கங்கையைத்

Read more