3.120 திருஆலவாய்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை 3.120 திருஆலவாய்   சுவாமி சொக்கநாதசுவாமி திருவடிபோற்றி -தேவி மீனாட்சியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. மங்கையர்க் கரசி வளவர்கோன்

Read more

3.115 திருஆலவாய் – திருஇயமகம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை 3.115 திருஆலவாய் – திருஇயமகம்   சுவாமி சொக்கநாதசுவாமி திருவடிபோற்றி -தேவி மீனாட்சியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1.

Read more

3.108 திருஆலவாய் – நாலடிமேல் வைப்பு

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை 3.108 திருஆலவாய் – நாலடிமேல் வைப்பு   சுவாமி சொக்கநாதசுவாமி திருவடிபோற்றி -தேவி மீனாட்சியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண்

Read more

3.052 திருஆலவாய் – திருவிராகம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை  3. 052 திருஆலவாய் – திருவிராகம்  சுவாமி சொக்கநாதசுவாமி திருவடிபோற்றி -தேவி மீனாட்சியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1.

Read more

3.051 திருஆலவாய்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை 3. 051 திருஆலவாய்   சுவாமி சொக்கநாதசுவாமி திருவடிபோற்றி -தேவி மீனாட்சியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. செய்ய னேதிரு

Read more

3. 047 திருஆலவாய்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை  3. 047 திருஆலவாய்  சுவாமி சொக்கநாதசுவாமி திருவடிபோற்றி -தேவி மீனாட்சியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. காட்டு மாவ

Read more

3. 039 திருஆலவாய்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை 3. 039 திருஆலவாய்   சுவாமி சொக்கநாதசுவாமி திருவடிபோற்றி -தேவி மீனாட்சியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. மானின்நேர்விழி மாதராய்வழு

Read more

2.066 திருஆலவாய் – திருநீற்றுப்பதிகம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை 2.066 திருஆலவாய் – திருநீற்றுப்பதிகம்     சுவாமி சொக்கநாதர் திருவடிபோற்றி -தேவி மீனாட்சியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண்

Read more

1.94 திருஆலவாய் – திருவிருக்குக்குறள்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய முதல் திருமுறை 1.94 திருஆலவாய் – திருவிருக்குக்குறள்   சுவாமி சொக்கநாதசுவாமி  திருவடிபோற்றி -தேவி மீனாட்சியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. நீல

Read more