3.106 திருவலஞ்சுழி

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை 3.106 திருவலஞ்சுழி   சுவாமி காப்பகத்தீசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி மங்களநாயகியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. பள்ளம தாய

Read more

3.104 திருப்பருதிநியமம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை  3.104 திருப்பருதிநியமம்  சுவாமி பருதியப்பர் திருவடிபோற்றி -தேவி மங்களநாயகியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. விண்கொண்ட தூமதி சூடிநீடு விரிபுன்

Read more

3.097 திருச்சிறுகுடி – திருமுக்கால்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை 3.097 திருச்சிறுகுடி – திருமுக்கால்   சுவாமி மங்களேசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி மங்களநாயகியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. திடமலி

Read more

3.059 திருக்குடமூக்கு

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை  3. 059 திருக்குடமூக்கு  சுவாமி கும்பேசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி மங்களநாயகியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. அரவிரி கோடனீட

Read more

2.019 திருநெல்லிக்கா

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை 2.019 திருநெல்லிக்கா    சுவாமி நெல்லிவனேசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி மங்களநாயகியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. அறத்தா லுயிர்கா வலமர்ந் தருளி

Read more

2.010 திருமங்கலக்குடி

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை  2.010 திருமங்கலக்குடி    சுவாமி புராணவரதேசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி மங்களநாயகியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. சீரி னார்மணி யும்மகில்

Read more