3.118 திருக்கழுமலம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை 3.118 திருக்கழுமலம்   சுவாமி பிரமபுரீசர் திருவடிபோற்றி -தேவி திருநிலைநாயகி திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. மடமலி கொன்றை

Read more

3.113 திருக்கழுமலம் திருஇயமகம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை  3.113 திருக்கழுமலம் திருஇயமகம்  சுவாமி பிரமபுரீசர் திருவடிபோற்றி -தேவி திருநிலைநாயகி திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. உற்றுமை சேர்வது

Read more

3.110 திருப்பிரமபுரம் – ஈரடி

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை 3.110 திருப்பிரமபுரம் – ஈரடி   சுவாமி பிரமபுரீசர் திருவடிபோற்றி -தேவி திருநிலைநாயகி திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. வரம

Read more

3.094 திருவெங்குரு – திருமுக்கால்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை 3.094 திருவெங்குரு – திருமுக்கால்   சுவாமி பிரமபுரீசர் திருவடிபோற்றி -தேவி திருநிலைநாயகி திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. விண்ணவர்

Read more

3.084 திருப்புறவம் – திருவிராகம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை  3.084 திருப்புறவம் – திருவிராகம்  சுவாமி பிரமபுரீசர் திருவடிபோற்றி -தேவி திருநிலைநாயகி திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. பெண்ணிய

Read more

3.067 திருப்பிரமபுரம் – வழிமொழித்திருவிராகம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை  3.67 திருப்பிரமபுரம் – வழிமொழித்திருவிராகம்  சுவாமி பிரமபுரீசர் திருவடிபோற்றி -தேவி திருநிலைநாயகி திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. சுரருலகு

Read more

3.056 திருப்பிரமபுரம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை 3. 056 திருப்பிரமபுரம்   சுவாமி பிரமபுரீசர் திருவடிபோற்றி -தேவி திருநிலைநாயகி திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. இறையவன்

Read more

3. 043 சீகாழி

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை  3. 043 சீகாழி  சுவாமி பிரமபுரீசர் திருவடிபோற்றி -தேவி திருநிலைநாயகி திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. சந்த மார்முலை

Read more

3. 037 திருப்பிரமபுரம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை 3. 037 திருப்பிரமபுரம்   சுவாமி பிரமபுரீசர் திருவடிபோற்றி -தேவி திருநிலைநாயகி திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. கரமுனம்மல

Read more

3. 024 திருக்கழுமலம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை  3. 024 திருக்கழுமலம்  சுவாமி பிரமபுரீசர் திருவடிபோற்றி -தேவி திருநிலைநாயகி திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. மண்ணின்நல் லவண்ணம் வாழலாம்

Read more