4. போற்றித் திருஅகவல்

திருச்சிற்றம்பலம் மாணிக்கவாசகர் சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை 4. போற்றித் திருஅகவல் தில்லையில் அருளியது – நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா நான்முகன் முதலா வானவர் தொழுது எழ ஈர்

Read more

2. கீர்த்தித் திரு அகவல்

திருச்சிற்றம்பலம் மாணிக்கவாசகர் சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை 2. கீர்த்தித் திரு அகவல் தில்லையில் அருளியது – நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா தில்லை மூதூர் ஆடிய திருவடி பல்

Read more