3. 031 திருமயேந்திரப்பள்ளி

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை  3. 031 திருமயேந்திரப்பள்ளி  சுவாமி திருமேனியழகர் திருவடிபோற்றி -தேவி வடிவாம்பிகையம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. திரைதரு பவளமுஞ்

Read more