2.119 திருநாகேச்சரம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை  2.119 திருநாகேச்சரம்    சுவாமி செண்பகாரணியேசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி குன்றமுலைநாயகியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. தழைகொள்சந்தும் மகிலும்

Read more

2.024 திருநாகேச்சரம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை  2.024 திருநாகேச்சரம்    சுவாமி செண்பகாரணியேசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி குன்றமுலைநாயகியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. பொன்னேர் தருமே னியனே புரியும்

Read more