1.76 திரு இலம்பையங்கோட்டூர்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய முதல் திருமுறை 1.76 திரு இலம்பையங்கோட்டூர்   சுவாமி சந்திரசேகரர்  திருவடிபோற்றி -தேவி கோடேந்துமுலையம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. மலையினார் பருப்பதந்

Read more