2.031 திருக்கருப்பறியலூர் – திருவிராகம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை 2.031 திருக்கருப்பறியலூர் – திருவிராகம்     சுவாமி குற்றம்பொறுத்தநாதர் திருவடிபோற்றி -தேவி கோல்வளையம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. சுற்றமொடு

Read more