51. அச்சோப் பதிகம் – அனுபவவழி அறியாமை

திருச்சிற்றம்பலம் மாணிக்கவாசகர் சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை 51. அச்சோப் பதிகம் – அனுபவவழி அறியாமை தில்லையில் அருளியது முத்திநெறி அறியாத மூர்க்கரொடு முயல்வேனைப் பத்திநெறி அறிவித்துப்

Read more

50. ஆனந்தமாலை – சிவானுபவ விருப்பம்

திருச்சிற்றம்பலம் மாணிக்கவாசகர் சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை 50. ஆனந்தமாலை – சிவானுபவ விருப்பம் தில்லையில் அருளியது – சிவானுபவ விருத்தம் – அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய

Read more

49. திருப்படை ஆட்சி – சீவஉபாதி ஒழிதல்

திருச்சிற்றம்பலம் மாணிக்கவாசகர் சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை 49. திருப்படை ஆட்சி – சீவஉபாதி ஒழிதல் தில்லையில் அருளியது -சிவ உபாதி ஒழித்தல் – பன்னிரு சீர்க்கழிநெடிலடி

Read more

48. பண்டாய நான்மறை – அனுபவத்து ஐயமின்மை உரைத்தல்

திருச்சிற்றம்பலம் மாணிக்கவாசகர் சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை 48. பண்டாய நான்மறை – அனுபவத்து ஐயமின்மை உரைத்தல் திருப்பெருந்துறையில் அருளியது – நேரிசை வெண்பா பண்டாய நான்மறையும்

Read more

47. திருவெண்பா – அணைந்தோர் தன்மை

திருச்சிற்றம்பலம் மாணிக்கவாசகர் சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை 47. திருவெண்பா – அணைந்தோர் தன்மை திருப்பெருந்துறையில் அருளியது – நேரிசை வெண்பா வெய்ய வினையிரண்டும் வெந்தகல மெய்யுருகிப்

Read more

46. திருப்படை எழுச்சி – பிரபஞ்சப் போர்

திருச்சிற்றம்பலம் மாணிக்கவாசகர் சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை 46. திருப்படை எழுச்சி – பிரபஞ்சப் போர் தில்லையில் அருளியது – கலிவிருத்தம் ஞானவாள் ஏந்தும்ஐயர் நாதப் பறையறைமின்

Read more

45. யாத்திரைப் பத்து – அனுபவ அதீதம் உரைத்தல்

திருச்சிற்றம்பலம் மாணிக்கவாசகர் சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை 45. யாத்திரைப் பத்து – அனுபவ அதீதம் உரைத்தல் தில்லையில் அருளியது – அறுசீர் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

Read more

44. எண்ணப்பதிகம் – ஒழியா இன்பத்துவகை

திருச்சிற்றம்பலம் மாணிக்கவாசகர் சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை 44. எண்ணப்பதிகம் – ஒழியா இன்பத்துவகை தில்லையில் அருளியது – எழுசீர்க் கழினெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் பாருரு வாய

Read more

43. திருவார்த்தை – அறிவித் தன்புறுத்தல்

திருச்சிற்றம்பலம் மாணிக்கவாசகர் சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை 43. திருவார்த்தை – அறிவித் தன்புறுத்தல் திருப்பெருந்துறையில் அருளியது -அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் மாதிவர் பாகன் மறைபயின்ற

Read more

42. சென்னிப்பத்து – சிவவிளைவு

திருச்சிற்றம்பலம் மாணிக்கவாசகர் சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை 42. சென்னிப்பத்து – சிவவிளைவு திருப்பெருந்துறையில் அருளியது – ஆசிரிய விருத்தம் தேவ தேவன்மெய்ச் சேவகன் தென்பெ ருந்துறை

Read more