3.002 திருப்பூந்தராய்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை 3. 002 திருப்பூந்தராய்   சுவாமி திருவடிபோற்றி -தேவி திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. பந்துசேர்விர லாள்பவ ளத்துவர்

Read more

3. திருமறைக்காடு – பிற்சேர்க்கை

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை  3. திருமறைக்காடு  – பிற்சேர்க்கை பின்னர் கிடைக்கப் பெற்ற திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தேவாரம். பாடல் எண் 1. விடைத்தவர்

Read more

2. திருக்கிளியன்னவூர் – பிற்சேர்க்கை

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை 2. திருக்கிளியன்னவூர்  – பிற்சேர்க்கை  சித்தாந்தம்-மலர் 5 இதழ் 11 (1932) தலைப்பு ஏட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. பாடல் எண்

Read more

1. திருவிடைவாய் – பிற்சேர்க்கை

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை 1. திருவிடைவாய் – பிற்சேர்க்கை  சுவாமி திருவடிபோற்றி -தேவி திருவடிபோற்றி (இப்பதிகம் 1917 இல் திருவிடைவாய்க் கல்வெட்டினின்று எடுக்கப்பட்டது.)

Read more

3.125 திருநல்லூர்ப்பெருமணம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை  3.125 திருநல்லூர்ப்பெருமணம்  சுவாமி சிவலோகத்தியாகேசர் திருவடிபோற்றி -தேவி நங்கையுமைநாயகியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. கல்லூர்ப் பெருமணம் வேண்டா கழுமலம்

Read more

3.124 திருக்குருகாவூர் – வெள்ளடை

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை 3.124 திருக்குருகாவூர் – வெள்ளடை   சுவாமி வெள்ளிடையப்பர் திருவடிபோற்றி -தேவி காவியங்கண்ணியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1.

Read more

3.123 திருக்கோணமாமலை

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை  3.123 திருக்கோணமாமலை  சுவாமி கோணீசர் திருவடிபோற்றி -தேவி மாதுமையம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. நிரைகழ லரவஞ் சிலம்பொலி யலம்பும்

Read more

3.122 திருஓமமாம்புலியூர்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை  3.122 திருஓமமாம்புலியூர்  சுவாமி திருவடிபோற்றி -தேவி திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. பூங்கொடி மடவாள் உமையொரு பாகம் புரிதரு

Read more

3.121 திருப்பந்தணநல்லூர்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை 3.121 திருப்பந்தணநல்லூர்   சுவாமி திருவடிபோற்றி -தேவி திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. இடறினார் கூற்றைப் பொடிசெய்தார் மதிலை

Read more

3.120 திருஆலவாய்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை 3.120 திருஆலவாய்   சுவாமி சொக்கநாதசுவாமி திருவடிபோற்றி -தேவி மீனாட்சியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. மங்கையர்க் கரசி வளவர்கோன்

Read more