2.122 திருப்புகலி

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை 2.122 திருப்புகலி     சுவாமி பிரமபுரீசர் திருவடிபோற்றி -தேவி திருநிலைநாயகி திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. விடையதேறி

Read more

2.121 திருப்பாதிரிப்புலியூர்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை 2.121 திருப்பாதிரிப்புலியூர்     சுவாமி தோன்றாத்துணையீசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி தோகையம்பிகையம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. முன்னம்நின்ற

Read more

2.120 திருமூக்கீச்சரம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை  2.120 திருமூக்கீச்சரம்    சுவாமி திருவடிபோற்றி -தேவி திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. சாந்தம்வெண்ணீ றெனப்பூசி வெள்ளஞ்சடை வைத்தவர்

Read more

2.119 திருநாகேச்சரம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை  2.119 திருநாகேச்சரம்    சுவாமி செண்பகாரணியேசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி குன்றமுலைநாயகியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. தழைகொள்சந்தும் மகிலும்

Read more

2.118 திருத்திலதைப்பதி – மதிமுத்தம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை 2.118 திருத்திலதைப்பதி – மதிமுத்தம்   சுவாமி மதிமுத்தநாதேசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி பொற்கொடியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. பொடிகள்பூசிப்

Read more

2.117 திரு இரும்பைமாகாளம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை 2.117 திரு இரும்பைமாகாளம்     சுவாமி மாகாளேசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி குயிலம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. மண்டுகங்கை

Read more

2.116 திருநாகைக்காரோணம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை 2.116 திருநாகைக்காரோணம்     சுவாமி காயாரோகணேசுவரர் திருவடிபோற்றி – நீலாயதாட்சியம்மை தேவி திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1.

Read more

2.115 திருப்புகலூர்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை 2.115 திருப்புகலூர்     சுவாமி வர்த்தமானீசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி கருந்தார்க்குழலியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. வெங்கள்விம்மு குழலிளைய

Read more

2.114 திருக்கேதாரம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை  2.114 திருக்கேதாரம்    சுவாமி கேதாரேசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி கௌரியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. தொண்டரஞ்சுங் களிறு

Read more

2.113 சீகாழி

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை  2.113 சீகாழி    சுவாமி திருவடிபோற்றி -தேவி திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. பொடியிலங்குந் திருமேனி யாளர்புலி யதளினர்

Read more