13.01. வெள்ளானைச் சருக்கம் (4229 – 4281)

திருச்சிற்றம்பலம் சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம்  12-ம் திருமுறை 13 சருக்கம், 71 புராணங்கள், 4272 பாடல்கள் 13. வெள்ளானைச் சருக்கம் 13.01 வெள்ளானைச் சருக்கம்

Read more

12.7 இசை ஞானியார் புராணம் (4228)

திருச்சிற்றம்பலம் சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம்  12-ம் திருமுறை 13 சருக்கம், 71 புராணங்கள், 4272 பாடல்கள் 12. மன்னிய சீர்ச் சருக்கம் 12.01 பூசலார்

Read more

12.06 சடைய நாயனார் புராணம் (4227)

திருச்சிற்றம்பலம் சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம்  12-ம் திருமுறை 13 சருக்கம், 71 புராணங்கள், 4272 பாடல்கள் 12. மன்னிய சீர்ச் சருக்கம் 12.01 பூசலார்

Read more

12.05 திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார் புராணம் (4215 – 4226)

திருச்சிற்றம்பலம் சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம்  12-ம் திருமுறை 13 சருக்கம், 71 புராணங்கள், 4272 பாடல்கள் 12. மன்னிய சீர்ச் சருக்கம் 12.01 பூசலார்

Read more

12.04 கோச்செங்கட் சோழ நாயனார் புராணம் (4197- 4214 )

திருச்சிற்றம்பலம் சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம்  12-ம் திருமுறை 13 சருக்கம், 71 புராணங்கள், 4272 பாடல்கள் 12. மன்னிய சீர்ச் சருக்கம் 12.01 பூசலார்

Read more

12.03 நேச நாயனார் புராணம் (4192 – 4196)

திருச்சிற்றம்பலம் சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம்  12-ம் திருமுறை 13 சருக்கம், 71 புராணங்கள், 4272 பாடல்கள் 12. மன்னிய சீர்ச் சருக்கம் 12.01 பூசலார்

Read more

12.02 மங்கையர்க்கரசியார் புராணம் (4189 – 4191)

திருச்சிற்றம்பலம் சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம்  12-ம் திருமுறை 13 சருக்கம், 71 புராணங்கள், 4272 பாடல்கள் 12. மன்னிய சீர்ச் சருக்கம் 12.01 பூசலார்

Read more

12.01 பூசலார் நாயனார் புராணம் (4171- 4188 )

திருச்சிற்றம்பலம் சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம்  12-ம் திருமுறை 13 சருக்கம், 71 புராணங்கள், 4272 பாடல்கள் 12. மன்னிய சீர்ச் சருக்கம் 12.01 பூசலார்

Read more

11.07 அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார் புராணம் (4169 – 4170)

திருச்சிற்றம்பலம் சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம்  12-ம் திருமுறை 13 சருக்கம், 71 புராணங்கள், 4272 பாடல்கள்

Read more

11.06 முழுநீறு பூசிய முனிவர் புராணம் (4163 – 4168)

திருச்சிற்றம்பலம் சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம்  12-ம் திருமுறை 13 சருக்கம், 71 புராணங்கள், 4272 பாடல்கள் 11. பத்தராய்ப் பணிவார் சருக்கம் 11.01 பத்தாராய்ப்

Read more