1.136 திருத்தருமபுரம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய முதல் திருமுறை 1.136 திருத்தருமபுரம்   சுவாமி  திருவடிபோற்றி -தேவி  திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. மாதர் மடப்பிடி யும்மட வன்னமு

Read more

1.135 திருப்பராய்த்துறை

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய முதல் திருமுறை  1.135 திருப்பராய்த்துறை  சுவாமி பராய்த்துறைநாதவீசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி பொன்மயிலாம்பிகையம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. நீறுசேர்வதொர் மேனியர்நேரிழை கூறுசேர்வதொர் கோலமாய்ப் பாறுசேர்தலைக்

Read more

1.134 திருப்பறியலூர் – திருவீரட்டம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய முதல் திருமுறை 1.134 திருப்பறியலூர் – திருவீரட்டம்   சுவாமி  திருவடிபோற்றி -தேவி  திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. கருத்தன் கடவுள்

Read more

1.133 திருவேகம்பம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய முதல் திருமுறை  1.133 திருவேகம்பம்  சுவாமி  திருவடிபோற்றி -தேவி  திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. வெந்தவெண் பொடிப்பூசு மார்பின்விரி நூலொருபால் பொருந்தக்

Read more

1.132 திருவீழிமிழலை

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய முதல் திருமுறை 1.132 திருவீழிமிழலை   சுவாமி  திருவடிபோற்றி -தேவி  திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. ஏரிசையும் வடவாலின் கீழிருந்தங் கீரிருவர்க்

Read more

1.131 திருமுதுகுன்றம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய முதல் திருமுறை 1.131 திருமுதுகுன்றம்   சுவாமி  திருவடிபோற்றி -தேவி  திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. மெய்த்தாறு சுவையும் ஏழிசையும்  எண்குணங்களும்

Read more

1.130 திருவையாறு

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய முதல் திருமுறை  1.130 திருவையாறு  சுவாமி  திருவடிபோற்றி -தேவி  திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. புலனைந்தும் பொறிகலங்கி நெறிமயங்கி அறிவழிந்திட் டைம்மே஧லுந்தி

Read more

1.129 திருக்கழுமலம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய முதல் திருமுறை  1.129 திருக்கழுமலம்  சுவாமி  திருவடிபோற்றி -தேவி  திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. சேவுயருந் திண்கொடியான் திருவடியே  சரணென்று சிறந்தவன்பால்

Read more

1.128 திருவெழுகூற்றிருக்கை

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய முதல் திருமுறை 1.128 திருவெழுகூற்றிருக்கை   சுவாமி  திருவடிபோற்றி -தேவி  திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. ஓருரு வாயினை மானாங் காரத்

Read more

1.127 சீகாழி – திருஏகபாதம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய முதல் திருமுறை  1.127 சீகாழி – திருஏகபாதம்  சுவாமி  திருவடிபோற்றி -தேவி  திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. பிரம புரத்துறை பெம்மா

Read more