1.01 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண்.35

1. திருமலைச் சருக்கம் 1.1 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண். 35 செய்யுள் : மாத வம்செய்த தென்றிசை வாழ்ந்திடத் தீதி லாத்திருத் தொண்டத் தொகைதரப்

Read more

1.01 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண்.34

1. திருமலைச் சருக்கம் 1.1 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண். 34 செய்யுள் : அந்த மில்சீர் அனிந்திதை ஆய்குழல் கந்த மாலைக் கமலினி என்பவர்

Read more

1.01 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண்.33

1. திருமலைச் சருக்கம் 1.1 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண். 33 செய்யுள் : அங்கு முன்னெமை ஆளுடை நாயகி கொங்கு சேர்குழற் காமலர் கொய்திடத்

Read more

1.01 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண்.32

1. திருமலைச் சருக்கம் 1.1 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண். 32 செய்யுள் : அன்ன வன்பெயர் ஆலால சுந்தரன் முன்னம் ஆங்கொரு நாள்முதல் வன்தனக்கு

Read more

1.01 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண்.31

1. திருமலைச் சருக்கம் 1.1 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண். 31 செய்யுள் : உள்ள வண்ணம் முனிவன் உரைசெய்வான் வெள்ள நீர்ச்சடை மெய்ப்பொரு ளாகிய

Read more

1.01 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண்.30

1. திருமலைச் சருக்கம் 1.1 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண். 30 செய்யுள் : என்று கூற இறைஞ்சி இயம்புவார் வென்ற பேரொளி யார்செய் விழுத்தவம்

Read more

1.01 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண்.29

1. திருமலைச் சருக்கம் 1.1 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண். 29 செய்யுள் : சம்பு வின்அடித் தாமரைப் போதலால் எம்பி ரான்இறைஞ் சாயிஃ தென்னெனத்

Read more

1.01 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண். 29

1. திருமலைச் சருக்கம் 1.1 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண். 29 செய்யுள் : சம்பு வின்அடித் தாமரைப் போதலால் எம்பி ரான்இறைஞ் சாயிஃ தென்னெனத்

Read more

1.01 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண்.28

1. திருமலைச் சருக்கம் 1.1 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண். 28 செய்யுள் : கைகள் கூப்பித் தொழுதெழுந் தத்திசை மெய்யில் ஆனந்த வாரி விரவிடச்

Read more

1.01 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண். 27

1. திருமலைச் சருக்கம் 1.1 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண். 27 செய்யுள் : அந்தி வான்மதி சூடிய அண்ணல்தாள் சிந்தி யாவுணர்ந் தம்முனி தென்திசை

Read more