திருஞானசம்பந்தர் புராணம் (1/1256)

*திருச்சிற்றம்பலம்* *************************************************** *சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய 12ம் திருமுறை* *************************************************** *திருஞானசம்பந்தர் புராணம் (1/1256)* *************************************************** வேதநெறி தழைத் தோங்க மிகுசைவத் துறைவிளங்கப் பூதபரம்ப ரைபொலியப்  புனிதவாய்

Read more

1.01 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண்.44

1. திருமலைச் சருக்கம் 1.1 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண். 44 செய்யுள் : எம்பி ராட்டிஇவ் வேழுல கீன்றவள் தம்பி ரானைத் தனித்தவத் தால்எய்திக்

Read more

1.01 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண்.43

1. திருமலைச் சருக்கம் 1.1 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண். 43 செய்யுள் : பூதம் யாவையின் உள்ளலர் போதென வேத மூலம் வெளிப்படு மேதினிக்

Read more

1.01 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண்.42

1. திருமலைச் சருக்கம் 1.1 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண். 42 செய்யுள் : அத்தி ருப்பதி யில்நமை ஆளுடை மெய்த்த வக்கொடி காண விருப்புடன்

Read more

1.01 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண்.41

1. திருமலைச் சருக்கம் 1.1 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண். 41 செய்யுள் : பொருவ ருந்தவத் தான்புலிக் காலனாம் அருமு னியெந்தை அர்ச்சித்து முள்ளது

Read more

1.01 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண்.40

1. திருமலைச் சருக்கம் 1.1 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண். 40 செய்யுள் : அந்த ணாளரும் ஆங்கது கேட்டவர் பந்த மானுடப் பாற்படு தென்றிசை

Read more

1.01 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண்.39

1. திருமலைச் சருக்கம் 1.1 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண். 39 செய்யுள் : அங்க ணாளன் அதற்கருள் செய்தபின் நங்கை மாருடன் நம்பிமற் றத்திசை

Read more

1.01 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண்.38

1. திருமலைச் சருக்கம் 1.1 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண். 38 செய்யுள் : கைக ளஞ்சலி கூப்பிக் கலங்கினான் செய்ய சேவடி நீங்குஞ் சிறுமையேன்

Read more

1.01 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண்.37

1. திருமலைச் சருக்கம் 1.1 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண். 37 செய்யுள் : ஆதி மூர்த்தி அவன்திறம் நோக்கியே மாதர் மேல்மனம் வைத்தனை தென்புவி

Read more

1.01 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண்.36

1. திருமலைச் சருக்கம் 1.1 திருமலைச்சிறப்பு (11-50) | பாடல் எண். 36 செய்யுள் : முன்னம் ஆங்கவன் மொய்ம்முகை நாண்மலர் என்னை யாட்கொண்ட ஈசனுக் கேய்வன

Read more