ஆதிசைவம் – அந்தம் இல்லா ஆதி உடையது

ஆதிசைவம் – அந்தம் இல்லா ஆதி உடையது ஆதிசைவத்தை அறிமுகப்படுத்த முயற்சி செய்வது, ஆண்டவனையே, சிவனையே அறிமுகப்படுத்த முயற்சிப்பதற்குச் சமம். அது சாத்தியம் இல்லாதது என்பது மட்டும்

Read more