8-ம் திருமுறை

 

 
எண். ஊர் பதிகங்கள் எண்கள்
1 சிவபுராணம் 1
2 கீர்த்தித் திரு அகவல் 2
3 திருவண்டப் பகுதி 3
4 போற்றித் திருஅகவல் 4
5 திருச்சதகம் 5 – 110
6 நீத்தல் விண்ணப்பம் 105 – 154
7 திருவெம்பாவை 155 – 174
8 திரு அம்மானை 175 – 194
9 திருப்பொற் சுண்ணம் – ஆனந்த மனோலயம் 195 – 214
10 திருக்கோத்தும்பி – சிவனோடு ஐக்கியம் 215 – 234
11 திருத்தெள்ளேணம் 235 – 254
12 திருச்சாழல் – சிவனுடைய காருணியம் 255- 274
13 திருப்பூவல்லி – மாயா விசயம் நீக்குதல் 275 – 294
14 திருஉந்தியார் – ஞான வெற்றி 295 – 314
15 திருத்தேள் நோக்கம் – பிரபஞ்ச சுத்தி 315 – 328
16 திருப்பொன்னூசல் – அருட் சுத்தி 329- 337
17 அன்னைப் பத்து – ஆத்தும பூரணம் 338 – 347
18 குயிற்பத்து – ஆத்தும இரக்கம் 348 – 357
19 திருத்தசாங்கம் – அடிமை கொண்ட முறைமை 358 – 367
20 திருப்பள்ளியெழுச்சி – திரோதான சுத்தி 368 – 377
21 கோயில் மூத்த திருப்பதிகம் – அநாதியாகிய சற்காரியம் 378 – 387
22 கோயில் திருப்பதிகம் – அனுபோக இலக்கணம் 388 – 397
23 செத்திலாப் பத்து 398 – 407
24 அடைக்கலப் பத்து – பக்குவ நிண்ணயம் 408 – 417
25 ஆசைப்பத்து – ஆத்தும இலக்கணம் 418 – 427
26 அதிசியப் பத்து – முத்தி இலக்கணம் 428 – 437
27 புணர்ச்சிப்பத்து -அத்துவித இலக்கணம் 438 – 447
28 வாழாப்பத்து – முத்தி உபாயம் 448 – 457
29 அருட்பத்து – மகாமாயா சுத்தி 458 – 467
30 திருக்கழுக்குன்றப் பதிகம் – குரு தரிசனம் 468 – 474
31 கண்டபத்து – நிருத்த தரிசனம் 475 – 484
32 பிரார்த்தனைப் பத்து 485 – 495
33 குழைத்தப் பத்து – ஆத்தும நிவேதனம் 496 -505
34 உயிருண்ணிப்பத்து – சிவனந்தம் மேலாடுதல் 506 – 515
35 அச்சப்பத்து – ஆனந்தமுறுத்தல் 516 – 525
36 திருப்பாண்டிப் பதிகம் – சிவனந்த விளைவு 526 -535
37 பிடித்த பத்து – முத்திக்கலப்புரைத்தல் 536 – 545
38 திருஏசறவு 546 – 555
39 திருப்புலம்பல் – சிவானந்த முதிர்வு 556- 558
40 குலாப் பத்து – அனுபவம் இடையீடுபடாமை 559 – 568
41 அற்புதப்பத்து – அனுபவமாற்றாமை 569 -578
42 சென்னிப்பத்து – சிவவிளைவு 579 – 588
43 திருவார்த்தை – அறிவித் தன்புறுத்தல் 589 – 598
44 எண்ணப்பதிகம் – ஒழியா இன்பத்துவகை 599 – 604
45 யத்திரைப் பத்து – அனுபவ அதீதம் உரைத்தல் 605- 614
46 திருப்படை எழுச்சி – பிரபஞ்சப் போர் 615 – 616
47 திருவெண்பா – அணைந்தோர் தன்மை 617 – 627
48 பண்டாய நான்மறை – அனுபவத்து ஐயமின்மை உரைத்தல் 628 – 634
49 திருப்படை ஆட்சி – சீவஉபாதி ஒழிதல் 635 – 642
50 ஆனந்தமாலை – சிவானுபவ விருப்பம் 643 – 649
51 அச்சோப் பதிகம் – அனுபவவழி அறியாமை 650 – 661