64 சிவமூர்த்தங்கள்

வராக வடிவ திருமாலை அடக்கிய வடிவம்
உமையின் ஊடலைத் தணித்த வடிவம்
தேவர்களின் செருக்கினை அடக்கிய
வடிவம்
முருகனிடம் பிரணவப் பொருளைக் கேட்க மாணவனாக மாறிய வடிவம்