64 சிவமூர்த்தங்கள்

[st_accordion] [st_acc_panel title=”61 – வராக சம்ஹார மூர்த்தம்” state=”open”]வராக வடிவ திருமாலை அடக்கிய வடிவம்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”62 – பிரார்த்தனா மூர்த்தம்” state=”open”]உமையின் ஊடலைத் தணித்த வடிவம்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”63 – இரத்த பிட்சா பிரதான மூர்த்தம்” state=”open”]தேவர்களின் செருக்கினை அடக்கிய [st_accordion]வடிவம்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”64 – சிஷ்ய பாவ மூர்த்தம்” state=”open”]முருகனிடம் பிரணவப் பொருளைக் கேட்க மாணவனாக மாறிய வடிவம்[/st_acc_panel]
[/st_accordion]