64 சிவமூர்த்தங்கள்

[st_accordion] [st_acc_panel title=”51 – திரிபாதத்ரி மூர்த்தம்” state=”open”]மூன்று திருவடியுடைய மும்மூர்த்தி வடிவம்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”52 – ஏகபாத மூர்த்தம்” state=”open”]ஒற்றை திருவடியுடைய வடிவம்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”53 – கௌரிவரப்ரத மூர்த்தம்” state=”open”]உமைக்கு பொன்னிறம் அளித்த வடிவம்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”54 – சக்கரதான மூர்த்தம்” state=”open”]திருமாலுக்கு சக்கரம் அளித்த வடிவம்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”55 – கௌரிலீலாசமன்வித மூர்த்தம்” state=”open”]உமையுடன் கேளிக்கைகள் புரிந்த வடிவம்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”56 – விசாபகரண மூர்த்தம்” state=”open”]நீலகண்டர்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”57 – கருடன் அருகிருந்த மூர்த்தம்” state=”open”]கருடனுக்கு அருளிய வடிவம்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”58 – பிரம்ம சிரச்சேத மூர்த்தம்” state=”open”]பிரம்மாவின் தலையை கொய்த வடிவம் ( அயனின் ஆணவச் சிரமறுத்த வடிவம்)[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”58 – கூர்ம சம்ஹார மூர்த்தம்” state=”open”]கூர்ம வடிவ திருமாலை அடக்கிய வடிவம்[/st_acc_panel]
[/st_accordion][st_accordion] [st_acc_panel title=”60 – மச்ச சம்ஹார மூர்த்தம்” state=”open”]மச்ச வடிவ திருமாலை அடக்கிய வடிவம்[/st_acc_panel][/st_accordion]