64 சிவமூர்த்தங்கள்

[st_accordion] [st_acc_panel title=”41 – சேத்திரபால மூர்த்தம்” state=”open”]ஊழிக்காலத்தில் உலகைக் காத்த வடிவம்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”42 – வீரபத்ர மூர்த்தம்” state=”open”][/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”43 – அகோர மூர்த்தம்” state=”open”]சச்தந்துவை கொன்ற வடிவம்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”44 – தட்சயஞ்யஷத மூர்த்தம்” state=”open”]தக்கன் வேள்வியை தகர்த்த வடிவம்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”45 – கிராத மூர்த்தம்” state=”open”]வேட்டுருவர்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”46 – குரு மூர்த்தம்” state=”open”][/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”47 – அசுவாருட மூர்த்தம்” state=”open”]குதிரையேறு செல்வர்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”48 – கஜாந்திக மூர்த்தம்” state=”open”]ஐராவதத்திற்கு அருளிய வடிவம்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”49 – சலந்தரவத மூர்த்தம்” state=”open”]சலந்தரனைக் கொன்ற வடிவம்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”50 – ஏகபாதத்ரி மூர்த்தம்” state=”open”]ஒற்றை திருவடியுடைய மும்மூர்த்தி வடிவம்[/st_acc_panel][/st_accordion]