64 சிவமூர்த்தங்கள்

ஊழிக்காலத்தில் உலகைக் காத்த வடிவம்
சச்தந்துவை கொன்ற வடிவம்
தக்கன் வேள்வியை தகர்த்த வடிவம்
வேட்டுருவர்
குதிரையேறு செல்வர்
ஐராவதத்திற்கு அருளிய வடிவம்
சலந்தரனைக் கொன்ற வடிவம்
ஒற்றை திருவடியுடைய மும்மூர்த்தி வடிவம்