64 சிவமூர்த்தங்கள்

[st_accordion] [st_acc_panel title=”31 – சடேச அனுக்ரஹ மூர்த்தம்” state=”open”]சண்டேசருக்கு அருளிய வடிவம்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”32 – தட்சிணாமூர்த்தி மூர்த்தம்” state=”open”]தென்முகக் கடவுள்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”33 – யோக தட்சிணாமூர்த்தி மூர்த்தம்” state=”open”]தவநிலைத் தென்முகக் கடவுள்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”34 – வீணா தட்சிணாமூர்த்தி மூர்த்தம்” state=”open”]வீணையேந்திய தென்முகக் கடவுள்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion][st_acc_panel title=”35 – காலந்தக மூர்த்தம்” state=”open”]காலனைக் கொன்ற வடிவம்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”36 – காமதகன மூர்த்தம்” state=”open”]காமனை எரித்த வடிவம்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”37 – இலகுளேஸ்வர மூர்த்தம்” state=”open”]புவனங்கள் தோறும் எழுந்தருளும் வடிவம்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion][st_acc_panel title=”38 – பைரவ மூர்த்தம்” state=”open”][/st_acc_panel][st_accordion][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”39 – ஆபத்தோத்தரண மூர்த்தம்” state=”open”]முனிவர்களின் இடர் களைந்த வடிவம்[/st_acc_panel][/st_accordion]
[st_accordion] [st_acc_panel title=”40 – வடுக மூர்த்தம்” state=”open”]முண்டாசுரனை கொன்ற வடிவம்[/st_acc_panel][/st_accordion]