64 சிவமூர்த்தங்கள்

சண்டேசருக்கு அருளிய வடிவம்
தவநிலைத் தென்முகக் கடவுள்
வீணையேந்திய தென்முகக் கடவுள்
காலனைக் கொன்ற வடிவம்
காமனை எரித்த வடிவம்
புவனங்கள் தோறும் எழுந்தருளும் வடிவம்
முனிவர்களின் இடர் களைந்த வடிவம்
முண்டாசுரனை கொன்ற வடிவம்