3-ம் திருமுறை

எண். ஊர் பதிகங்கள் எண்கள்
3.001 கோயில் 1 – 11 11
3.002 திருப்பூந்தராய் 12 – 22 11
3.003 திருப்புகலி 23 – 33 11
3.004 திருஆவடுதுறை 34 – 44 11
3.005 திருப்பூந்தராய் 45 – 55 11
3.006 திருக்கொள்ளம்பூதூர் 56 – 66 11
3.007 திருப்புகலி 67 – 77 11
3.008 திருக்கடவூர்வீரட்டம் 78 – 88 11
3.009 திருவீழிமிழலை 89 – 99 11
3.010 திருஇராமேச்சுரம் 100 – 109 10
3.011 திருப்புனவாயில் 110 – 120 11
3.012 திருக்கோட்டாறு 121 – 131 11
3.013 திருப்பூந்தராய் 132 – 142 11
3.014 திருப்பைஞ்ஞீலி 143 – 153 11
3.015 திருவெண்காடு 154 – 164 11
3.016 திருக்கொள்ளிக்காடு 165 – 175 11
3.017 திருவிசயமங்கை 176 – 186 11
3.018 திருவைகல்மாடக்கோயில் 187 – 197 11
3.019 திருஅம்பர்ப்பெருந்திருக்கோயில் 198 – 208 11
3.020 திருப்பூவணம் 209 – 219 11
3.021 திருக்கருக்குடி 220 – 230 11
3.022 திருப்பஞ்சாக்கரப்பதிகம் 231 – 241 11
3.023 திருவிற்கோலம் 242 – 251 10
3.024 திருக்கழுமலம் 252 – 262 11
3.025 திருந்துதேவன்குடி 263 – 273 11
3.026 திருக்கானப்பேர் 274 – 284 11
3.027 திருச்சக்கரப்பள்ளி 285 – 295 11
3.028 திருமழபாடி 296 – 306 11
3.029 மேலைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி 307 – 317 11
3.030 திருஅரதைப்பெரும்பாழி 318 – 328 11
3.031 திருமயேந்திரப்பள்ளி 329 – 339 11
3.032 திருஏடகம் 340 – 349 10
3.033 திருஉசாத்தானம் 350 – 358 9
3.034 திருமுதுகுன்றம் 359 – 369 11
3.035 திருத்தென்குடித்திட்டை 370 – 380 11
3.036 திருக்காளத்தி 381 – 389 9
3.037 திருப்பிரமபுரம் 390 – 399 10
3.038 திருக்கண்டியூர்வீரட்டம் 400 – 410 11
3.039 திருஆலவாய் 411 – 421 11
3.040 தனித்திருவிருக்குக்குறள் 422 – 432 11
3.041 திருவேகம்பம் 433 – 443 11
3.042 திருச்சிற்றேமம் 444 – 454 11
3.043 சீகாழி 455 – 465 11
3.044 திருக்கழிப்பாலை 466 – 476 11
3.045 திருவாரூர் 477 – 487 11
3.046 திருக்கருகாவூர் 488 – 497 10
3.047 திருஆலவாய் 498 – 508 11
3.048 திருமழபாடி 509 – 519 11
3.049 நமச்சிவாயத்திருப்பதிகம் 520 – 530 11
3.050 திருத்தண்டலைநீணெறி 531 – 538 8
3.051 திருஆலவாய் 539 – 549 11
3.052 திருஆலவாய் – திருவிராகம் 550 – 560 11
3.053 திருவானைக்கா – திருவிராகம் 561 – 571 11
3.054 திருப்பாசுரம் 572 – 583 12
3.055 திருவான்மியூர் 584 – 593 10
3.056 திருப்பிரமபுரம் 594 – 604 11
3.057 திருவொற்றியூர் 605 – 615 11
3.058 திருச்சாத்தமங்கை 616 – 626 11
3.059 திருக்குடமூக்கு 627 – 637 11
3.060 திருவக்கரை 638 – 648 11
3.061 திருவெண்டுறை 649 – 659 11
3.062 திருப்பனந்தாள் 660 – 670 11
3.063 திருச்செங்காட்டங்குடி 671 – 680 10
3.064 திருப்பெருவேளூர் 681 – 691 11
3.065 திருக்கச்சிநெறிக்காரைக்காடு 692 – 702 11
3.066 திருவேட்டக்குடி 703 – 713 11
3.067 திருப்பிரமபுரம் 714 – 725 12
3.068 திருக்கயிலாயம் 726 – 736 11
3.069 திருக்காளத்தி 737 – 747 11
3.070 திருமயிலாடுதுறை 748 – 758 11
3.071 திருவைகாவூர் 759 – 769 11
3.072 திருமாகறல் 770 – 780 11
3.073 திருப்பட்டீச்சரம் 781 – 791 11
3.074 திருத்தேவூர் 792 – 802 11
3.075 திருச்சண்பைநகர் 803 – 813 11
3.076 திருவேதவனம் 814 – 823 10
3.077 திருமாணிகுழி 824 – 834 11
3.078 திருவேதிகுடி 835 – 846 11
3.079 திருக்கோகரணம் 847 – 856 11
3.080 திருவீழிமிழலை 857 – 867 11
3.081 திருத்தோணிபுரம் 868 – 878 11
3.082 திருஅவளிவணல்லூர் 879 – 889 11
3.083 திருநல்லூர் 890 – 900 11
3.084 திருப்புறவம் 901 – 911 11
3.085 திருவீழிமிழலை 912 – 922 11
3.086 திருச்சேறை 923 – 933 11
3.087 திருநள்ளாறு 934 – 944 11
3.088 திருவிளமர் 945 – 955 11
3.089 திருக்கொச்சைவயம் 956 – 966 11
3.090 திருத்துருத்தியும் திருவேள்விக்குடியும் 967 – 977 11
3.091 திருவடகுரங்காடுதுறை 978 – 987 10
3.092 திருநெல்வேலி 988 – 998 11
3.093 திருஅம்பர்மாகாளம் 999 – 1009 11
3.094 திருவெங்குரு 1010 – 1019 10
3.095 திருஇன்னம்பர் 1020 – 1030 11
3.096 திருநெல்வெண்ணெய் 1031 – 1041 11
3.097 திருச்சிறுகுடி 1042 – 1052 11
3.098 திருவீழிமிழலை 1053 – 1063 11
3.099 திருமுதுகுன்றம் 1064 – 1071 8
3.100 திருத்தோணிபுரம் 1072 – 1078 7
3.101 திருஇராமேச்சுரம் 1079 – 1089 11
3.102 திருநாரையூர் 1090 – 1100 11
3.103 திருவலம்புரம் 1101 – 1111 11
3.104 திருப்பருதிநியமம் 1112 – 1122 11
3.105 திருக்கலிக்காமூர் 1123 – 1133 11
3.106 திருவலஞ்சுழி 1134 – 1144 11
3.107 திருநாரையூர் 1145 – 1155 11
3.108 திருஆலவாய் 1156 – 1166 11
3.109 கூடச்சதுக்கம் 1167 – 1177 11
3.110 திருப்பிரமபுரம் 1178 – 1189 12
3.111 திருவீழிமிழலை 1190 – 1200 11
3.112 திருப்பல்லவனீச்சரம் 1201 – 1211 11
3.113 திருக்கழுமலம் 1212 – 1223 12
3.114 திருவேகம்பம் 1224 – 1234 11
3.115 திருஆலவாய் 1235 – 1245 11
3.116 திருவீழிமிழலை 1246 – 1256 11
3.117 சீகாழி 1257 – 1267 11
3.118 திருக்கழுமலம் 1268 – 1278 11
3.119 திருவீழிமிழலை 1279 – 1289 11
3.120 திருஆலவாய் 1290 – 1300 11
3.121 திருப்பந்தணநல்லூர் 1301 – 1310 10
3.122 திருஓமமாம்புலியூர் 1311 – 1320 10
3.123 திருக்கோணமாமலை 1321 – 1330 10
3.124 திருக்குருகாவூர் 1331 – 1336 6
3.125 திருநல்லூர்ப்பெருமணம் 1337 – 1347 11
1347
பிற்சேர்க்கை
1 திருவிடைவாய் 1 – 11 11
2 திருக்கிளியன்னவூர் 12 – 22 11
3 திருமறைக்காடு 23 – 33 11