12.7 இசை ஞானியார் புராணம் (4228)

திருச்சிற்றம்பலம்

Artilce_Header_all


சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம்  12-ம் திருமுறை

13 சருக்கம், 71 புராணங்கள், 4272 பாடல்கள்


12. மன்னிய சீர்ச் சருக்கம்

12.01 பூசலார் நாயனார் புராணம் (4171-4188)
12.02 மங்கையர்க்கரசியார் புராணம் (4189-4191)
12.03 நேச நாயனார் புராணம் (4192-4196)
12.04 கோச்செங்கட் சோழ நாயனார் புராணம் (4197-4214)
12.05 திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார் புராணம் (4215-4226)
12.06 சடைய நாயனார் புராணம் (4227)
12.07 இசை ஞானியார் புராணம் (4228)

12. மன்னிய சீர்ச் சருக்கம்

12.7 இசை ஞானியார் புராணம் (4228)

திருச்சிற்றம்பலம்

 

4228

ஒழியாப் பெருமைச் சடையனார் உரிமைச் செல்வத் திருமனையார்
அழியாப் புரங்கள் எய்து அழித்தார் ஆண்ட நம்பி தனைப் பயந்தார்
இழியாக் குலத்தின் இசைஞானிப் பிராட்டி யாரை என் சிறுபுன்
மொழியால் புகழ முடியுமோ முடியாது எவர்க்கும் முடியாதால்

12.7.1

திருச்சிற்றம்பலம்

மன்னிய சீர்ச் சருக்கம் முற்றிற்று.

Leave a Reply