12.06 சடைய நாயனார் புராணம் (4227)

திருச்சிற்றம்பலம்

Artilce_Header_all


சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம்  12-ம் திருமுறை

13 சருக்கம், 71 புராணங்கள், 4272 பாடல்கள்


12. மன்னிய சீர்ச் சருக்கம்

12.01 பூசலார் நாயனார் புராணம் (4171-4188)
12.02 மங்கையர்க்கரசியார் புராணம் (4189-4191)
12.03 நேச நாயனார் புராணம் (4192-4196)
12.04 கோச்செங்கட் சோழ நாயனார் புராணம் (4197-4214)
12.05 திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார் புராணம் (4215-4226)
12.06 சடைய நாயனார் புராணம் (4227)
12.07 இசை ஞானியார் புராணம் (4228)

12 .மன்னிய சீர்ச் சருக்கம்

12.06 சடைய நாயனார் புராணம் (4227)

திருச்சிற்றம்பலம்

 

4227

தம்பிரானைத் தோழமை கொண்டு அருளித் தமது தடம் புயஞ்சேர்
கொம்பனார் பால் ஒரு தூது செல்ல ஏவிக் கொண்டு அருளும்
எம்பிரானைச் சேரமான் பெருமாள் இணயில் துணைவராம்
நம்பி ஆரூரைப் பயந்தார் ஞாலம் எல்லாம் குடிவாழ

12.6.1

 

திருச்சிற்றம்பலம்

Leave a Reply