12.03 நேச நாயனார் புராணம் (4192 – 4196)

திருச்சிற்றம்பலம்

Artilce_Header_all


சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம்  12-ம் திருமுறை

13 சருக்கம், 71 புராணங்கள், 4272 பாடல்கள்


12. மன்னிய சீர்ச் சருக்கம்

12.01 பூசலார் நாயனார் புராணம் (4171-4188)
12.02 மங்கையர்க்கரசியார் புராணம் (4189-4191)
12.03 நேச நாயனார் புராணம் (4192-4196)
12.04 கோச்செங்கட் சோழ நாயனார் புராணம் (4197-4214)
12.05 திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார் புராணம் (4215-4226)
12.06 சடைய நாயனார் புராணம் (4227)
12.07 இசை ஞானியார் புராணம் (4228)

10. மன்னிய சீர்ச் சருக்கம்

12.03 நேச நாயனார் புராணம் (4192 – 4196)

திருச்சிற்றம்பலம்

 

4192

சீர் வளர் சிறப்பின் மிக்க செயல் முறை ஒழுக்கம் குன்றா
நார் வளர் சிந்தை வாய்மை நன்மையார் மன்னி வாழும்
பார் வளர் புகழின் மிக்க பழம்பதி மதி தோய் நெற்றிக்
கார்வளர் சிகர மாடக் காம்பீலி என்பதாகும்

12.3.1

 

4193

அந்நகர் அதனில் வாழ்வார் அறுவையர் குலத்து வந்தார்
மன்னிய தொழிலில் தங்கள் மரபில் மேம்பாடு பெற்றார்
பல்நாக ஆபரணர்க்கு அன்பர் பணி தலைக்கொண்டு பாதம்
சென்னியில் கொண்டு போற்றும் தேசினார் நேசர் என்பார்

12.3.2

 

4194

ஆங்கு அவர் மனத்தின் செய்கை அரன் அடிப்போதுக்கு ஆக்கி
ஓங்கிய வாக்கின் செய்கை உயர்ந்த அஞ்சு எழுத்துக்கு ஆக்கி
தாங்கு கைத்தொழிலின் செய்கை தம்பிரான் அடியார்க்கு ஆகப்
பாங்குடை உடையும் கீளும் பழுதில் கோவணமும் நெய்வார்

12.3.3

 

4195

உடையொடு நல்ல கீளும் ஒப்பில் கோவணமும் நெய்து
விடையவர் அடியார் வந்து வேண்டுமாறு ஈயும் ஆற்றால்
இடையறாது அளித்து நாளும் அவர் கழல் இறைஞ்சி ஏத்தி
அடைவுறு நலத்தர் ஆகி அரனடி நீழல் சேர்ந்தார்

12.3.4

 

4196

கற்றை வேணி முடியார் தம் கழல் சேர்வதற்குக் கலந்த வினை
செற்ற நேசர் கழல் வணங்கிச் சிறப்பால் முன்னைப் பிறப்பு உணர்ந்து
பெற்றம் உயர்த்தார்க்கு ஆலயங்கள் பெருக அமைத்து மண் ஆண்ட
கொற்ற வேந்தர் கோச்செங்கண் சோழர் பெருமை கூறுவாம்

12.3.5

 

திருச்சிற்றம்பலம்

 

 

Leave a Reply