11.05 முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார் புராணம் (4160 – 4162)

திருச்சிற்றம்பலம்

Artilce_Header_all


சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம்  12-ம் திருமுறை

13 சருக்கம், 71 புராணங்கள், 4272 பாடல்கள்


11. பத்தராய்ப் பணிவார் சருக்கம்

11.01 பத்தாராய்ப் பணிவார் புராணம் (4147-4154)
11.02 பரமனையே பாடுவார் புராணம் (4155-4156)
11.03 சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார் புராணம் (4157)
11.04 திருவாரூர் பிறந்தார் புராணம் (4158-4159)
11.05 முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார் புராணம் (4160-4162)
11.06 முழுநீறு பூசிய முனிவர் புராணம் (4163-4168)
11.07 அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார் புராணம் (4169-4170)

பத்தராய்ப் பணிவார் சருக்கம்

11.05 முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார் புராணம் (4160 – 4162)

திருச்சிற்றம்பலம்

4160

எப்போதும் இனிய பிரான் இன் அருளால் அதி கரித்து
மெய்ப் போத நெறி வந்த விதி முறைமை வழுவாமே
அப்போதைக்கு அப்போதும் ஆர்வம் மிகும் அன்பினராய்
முப்போதும் அர்ச்சிப்பார் முதல் சைவராம் முனிவர்

11.5.1

 

4161

தெரிந்து உணரின் முப்போதும் செல் காலம் நிகழ் காலம்
வருங்காலம் ஆனவற்றின் வழிவழியே திருத்தொண்டின்
விரும்பிய அர்ச்சனைகள் சிவ வேதியர்க்கே உரியன அப்
பெரும் தகையார் குலப் பெருமை ஆம் புகழும் பெற்றியதோ

11.5.2

 

4162

நாரணர்க்கும் நான் முகர்க்கும் அறிய ஒண்ணா நாதனை எம் பெருமானை ஞானம் ஆன
ஆரணத்தின் உள்பொருள்கள் அனைத்தும் ஆகும் அண்ணலை எண்ணிய காலம் மூன்றும் அன்பின்
காரணத்தால் அர்ச்சிக்கும் மறையோர் தங்கள் கமல மலர்க் கழல் வணங்கிக் கசிந்து சிந்தைப்
பூரணத்தால் முழு நீறு பூசி வாழும் புனிதர் செயல் அறிந்தவாறு புகலல் உற்றேன்

11.5.3

 

திருச்சிற்றம்பலம்

 

 

Leave a Reply