11.03 சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார் புராணம் (4157 )

திருச்சிற்றம்பலம்

Artilce_Header_all


சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம்  12-ம் திருமுறை

13 சருக்கம், 71 புராணங்கள், 4272 பாடல்கள்


11. பத்தராய்ப் பணிவார் சருக்கம்

11.01 பத்தாராய்ப் பணிவார் புராணம் (4147-4154)
11.02 பரமனையே பாடுவார் புராணம் (4155-4156)
11.03 சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார் புராணம் (4157)
11.04 திருவாரூர் பிறந்தார் புராணம் (4158-4159)
11.05 முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார் புராணம் (4160-4162)
11.06 முழுநீறு பூசிய முனிவர் புராணம் (4163-4168)
11.07 அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார் புராணம் (4169-4170)

10. பத்தராய்ப் பணிவார் சருக்கம்

11.03 சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார் புராணம் (4157 )

திருச்சிற்றம்பலம்

 

4157

காரண பங்கயம் ஐந்தின் கடவுளர் தம் பதம் கடந்து
பூரண மெய்ப் பரஞ்சோதி பொலிந்து இலங்கு நாதாந்தத்து
ஆரணையால் சிவத்து அடைந்த சித்தத்தார் தனி மன்றுள்
ஆரண காரணக் கூத்தர் அடித்தொண்டின் வழி அடைந்தார்

11.3.1

 

திருச்சிற்றம்பலம்

 

Leave a Reply