11.02 பரமனையே பாடுவார் புராணம் (4155 – 4156 )

திருச்சிற்றம்பலம்

Artilce_Header_all


சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம்  12-ம் திருமுறை

13 சருக்கம், 71 புராணங்கள், 4272 பாடல்கள்


11. பத்தராய்ப் பணிவார் சருக்கம்

11.01 பத்தாராய்ப் பணிவார் புராணம் (4147-4154)
11.02 பரமனையே பாடுவார் புராணம் (4155-4156)
11.03 சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார் புராணம் (4157)
11.04 திருவாரூர் பிறந்தார் புராணம் (4158-4159)
11.05 முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார் புராணம் (4160-4162)
11.06 முழுநீறு பூசிய முனிவர் புராணம் (4163-4168)
11.07 அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார் புராணம் (4169-4170)

11. பத்தராய்ப் பணிவார் சருக்கம்

11.02 பரமனையே பாடுவார் புராணம் (4155 – 4156 )

திருச்சிற்றம்பலம்

4155

புரம் மூன்றும் செற்றானைப் பூணாகம் அணிந்தானை
உரனில் வரும் ஒரு பொருளை உலகு அனைத்தும் ஆனானைக்
கரணங்கள் காணாமல் கண் ஆர்ந்து நிறைந்தானை
பரமனையே பாடுவார் தம் பெருமை பாடுவாம்

11.2.1

 

4156

தென் தமிழும் வட கலையும் தேசிகமும் பேசுவன
மன்றின் இடை நடம் புரியும் வள்ளலையே பொருள் ஆக
ஒன்றிய மெய் உணர் வோடும் உள் உருகிப் பாடுவார்
பன்றியுடன் புட்காணாப் பரமனையே பாடுவார்

11.2.2

 

திருச்சிற்றம்பலம்

 

Leave a Reply