3.124 திருக்குருகாவூர் – வெள்ளடை

திருச்சிற்றம்பலம்

Artilce_Header_all


திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை


3.124 திருக்குருகாவூர் – வெள்ளடை  
சுவாமி வெள்ளிடையப்பர் திருவடிபோற்றி -தேவி காவியங்கண்ணியம்மை திருவடிபோற்றி


பாடல் எண் 1.

சுண்ணவெண் ணீறணி மார்பில் தோல்புனைந்
தெண்ணரும் பல்கணம் ஏத்தநின் றாடுவார்
விண்ணமர் பைம்பொழில் வெள்ளடை மேவிய
பெண்ணமர் மேனியெம் பிஞ்ஞக னாரே.

பொருள்


பாடல் எண் 2.

திரைபுல்கு கங்கை திகழ்சடை வைத்து
வரைமக ளோடுடன் ஆடுதிர் மல்கு
விரைகமழ் தண்பொழில் வெள்ளடை மேவிய
அரை மல்கு வாளர வாட்டுகந் தீரே.

பொருள்


பாடல் எண் 3.

அடையலர் தொன்னகர் மூன்றெரித் தன்ன
நடைமட மங்கையோர் பாகம் நயந்து
விடையுகந் தேறுதிர் வெள்ளடை மேவிய
சடையமர் வெண்பிறைச் சங்கர னீரே.

பொருள்


பாடல் எண் 4.

வளங்கிளர் கங்கை மடவர லோடு
களம்பட ஆடுதிர் காடரங் காக
விளங்கிய தண்பொழில் வெள்ளடை மேவிய
இளம்பிறை சேர்சடை யெம்பெரு மானே.

பொருள்


பாடல் எண் 5.

சுரிகுழல் நல்ல துடியிடை யோடு
பொரிபுல்கு காட்டிடை யாடுதிர் பொங்க
விரிதரு பைம்பொழில் வெள்ளடை மேவிய
எரிமழு வாட்படை எந்தை பிரானே.

பொருள்


பாடல் எண் 6.

காவியங் கண்மட வாளொடுங் காட்டிடைத்
தீயக லேந்திநின் றாடுதிர் தேன்மலர்
மேவிய தண்பொழில் வெள்ளடை மேவிய
ஆவினில் ஐந்துகொண் டாட்டுகந் தீரே.

பொருள்


பாடல் எண் 7.

இப்பதிகத்தில் 7-ம் செய்யுள் சிதைந்து போயிற்று.

பொருள்


பாடல் எண் 8.

இப்பதிகத்தில் 8-ம் செய்யுள் சிதைந்து போயிற்று.

பொருள்


பாடல் எண் 9.

இப்பதிகத்தில் 9-ம் செய்யுள் சிதைந்து போயிற்று.

பொருள்


பாடல் எண் 10.

இப்பதிகத்தில் 10-ம் செய்யுள் சிதைந்து போயிற்று.

பொருள்


பாடல் எண் 11.

இப்பதிகத்தில் 11-ம் செய்யுள் சிதைந்து போயிற்று.

பொருள்


Artilce_Header_all

திருச்சிற்றம்பலம்


[st_related_posts limit=”5″]

[st_siblings]

[st_children of=’271′]

Leave a Reply