3. 041 திருவேகம்பம் – திருவிருக்குக்குறள்

திருச்சிற்றம்பலம்

Artilce_Header_all


திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை


3. 041 திருவேகம்பம் – திருவிருக்குக்குறள்  
சுவாமி ஏகாம்பரநாதர் திருவடிபோற்றி -தேவி காமாட்சியம்மை திருவடிபோற்றி


பாடல் எண் 1.

கருவார் கச்சித், திருவே கம்பத்
தொருவா வென்ன, மருவா வினையே.

பொருள்


பாடல் எண் 2.

மதியார் கச்சி, நதியே கம்பம்
விதியா லேத்தப், பதியா வாரே.

பொருள்


பாடல் எண் 3.

கலியார் கச்சி, மலியே கம்பம்
பலியாற் போற்ற, நலியா வினையே.

பொருள்


பாடல் எண் 4.

வரமார் கச்சிப், புரமே கம்பம்
பரவா ஏத்த, விரவா வினையே.

பொருள்


பாடல் எண் 5.

படமார் கச்சி, இடமே கம்பத்
துடையா யென்ன, அடையா வினையே.

பொருள்


பாடல் எண் 6.

நலமார் கச்சி, நிலவே கம்பம்
குலவா வேத்தக், கலவா வினையே.

பொருள்


பாடல் எண் 7.

கரியின் னுரியன், திருவே கம்பன்
பெரிய புரமூன், றெரிசெய் தானே.

பொருள்


பாடல் எண் 8.

இலங்கை யரசைத், துலங்க வூன்றும்
நலங்கொள் கம்பன், இலங்கு சரணே.

பொருள்


பாடல் எண் 9.

மறையோன் அரியும், அறியா வனலன்
நெறியே கம்பம், குறியால் தொழுமே.

பொருள்


பாடல் எண் 10.

பறியாத் தேரர், நெறியில் கச்சிச்
செறிகொள் கம்பம், குறுகு வோமே.

பொருள்


பாடல் எண் 11.

கொச்சை வேந்தன், கச்சிக் கம்பம்
மெச்சுஞ் சொல்லை, நச்சும் புகழே.

பொருள்


Artilce_Header_all

திருச்சிற்றம்பலம்


[st_related_posts limit=”5″]

[st_siblings]

[st_children of=’271′]

Leave a Reply