3. 040 தனித்திருவிருக்குக்குறள்

திருச்சிற்றம்பலம்

Artilce_Header_all


திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை


3. 040 தனித்திருவிருக்குக்குறள்  
சுவாமி திருவடிபோற்றி -தேவி திருவடிபோற்றி


பாடல் எண் 1.

கல்லால் நீழல், அல்லாத் தேவை
நல்லார் பேணார், அல்லோம் நாமே.

பொருள்


பாடல் எண் 2.

கொன்றை சூடி, நின்ற தேவை
அன்றி யொன்று, நன்றி லோமே.

பொருள்


பாடல் எண் 3.

கல்லா நெஞ்சின், நில்லான் ஈசன்
சொல்லா தாரோ, டல்லோம் நாமே.

பொருள்


பாடல் எண் 4.

கூற்று தைத்த, நீற்றி னானைப்
போற்று வார்கள், தோற்றி னாரே.

பொருள்


பாடல் எண் 5.

காட்டு ளாடும், பாட்டு ளானை
நாட்டு ளாருந், தேட்டு ளாரே.

பொருள்


பாடல் எண் 6.

தக்கன் வேள்விப், பொக்கந் தீர்த்த
மிக்க தேவர், பக்கத் தோமே.

பொருள்


பாடல் எண் 7.

பெண்ணா ணாய, விண்ணோர் கோவை
நண்ணா தாரை, எண்ணோம் நாமே.

பொருள்


பாடல் எண் 8.

தூர்த்தன் வீரம், தீர்த்த கோவை
ஆத்த மாக, ஏத்தி னோமே.

பொருள்


பாடல் எண் 9.

பூவி னானுந், தாவி னானும்
நாவி னாலும், ஓவி னாரே.

பொருள்


பாடல் எண் 10.

மொட்ட மணர், கட்ட தேரர்
பிட்டர் சொல்லை, விட்டு ளோமே.

பொருள்


பாடல் எண் 11.

அந்தண் காழிப், பந்தன் சொல்லைச்
சிந்தை செய்வோர், உய்ந்து ளோரே.

பொருள்


Artilce_Header_all

திருச்சிற்றம்பலம்


[st_related_posts limit=”5″]

[st_siblings]

[st_children of=’271′]

Leave a Reply