1.95 திருவிடைமருதூர் – திருவிருக்குக்குறள்

திருச்சிற்றம்பலம்

Artilce_Header_all


திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய முதல் திருமுறை


1.95 திருவிடைமருதூர் – திருவிருக்குக்குறள்  சுவாமி  திருவடிபோற்றி -தேவி  திருவடிபோற்றி


பாடல் எண் 1.

தோடொர் காதினன், பாடு மறையினன்
காடு பேணிநின், றாடு மருதனே.

பொருள்


பாடல் எண் 2.

கருதார் புரமெய்வர், எருதே இனிதூர்வர்
மருதே யிடமாகும், விருதாம் வினைதீர்ப்பே.

பொருள்


பாடல் எண் 3.

எண்ணும் அடியார்கள், அண்ணல் மருதரை
பண்ணின் மொழிசொல்ல, விண்ணுந் தமதாமே.

பொருள்


பாடல் எண் 4.

விரியார் சடைமேனி, எரியார் மருதரைத்
தரியா தேத்துவார், பெரியா ருலகிலே.

பொருள்


பாடல் எண் 5.

பந்த விடையேறும், எந்தை மருதரைச்
சிந்தை செய்பவர், புந்தி நல்லரே.

பொருள்


பாடல் எண் 6.

கழலுஞ் சிலம்பார்க்கும், எழிலார் மருதரைத்
தொழலே பேணுவார்க், குழலும் வினைபோமே.

பொருள்


பாடல் எண் 7.

பிறையார் சடையண்ணல், மறையார் மருதரை
நிறையால் நினைபவர், குறையா ரின்பமே.

பொருள்


பாடல் எண் 8.

எடுத்தான் புயந்தன்னை, அடுத்தார் மருதரைத்
தொடுத்தார் மலர்சூட்ட, விடுத்தார் வேட்கையே.

பொருள்


பாடல் எண் 9.

இருவர்க் கெரியாய, உருவ மருதரைப்
பரவி யேத்துவார், மருவி வாழ்வரே.

பொருள்


பாடல் எண் 10.

நின்றுண் சமண்தேரர், என்று மருதரை
அன்றி யுரைசொல்ல, நன்று மொழியாரே.

பொருள்


பாடல் எண் 11.

கருது சம்பந்தன், மருத ரடிபாடிப்
பெரிதுந் தமிழ்சொல்லப், பொருத வினைபோமே.

பொருள்


Artilce_Header_all

திருச்சிற்றம்பலம்


[st_related_posts limit=”5″]

[st_siblings]

[st_children of=’271′]

Leave a Reply