1.94 திருஆலவாய் – திருவிருக்குக்குறள்

திருச்சிற்றம்பலம்

Artilce_Header_all


திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய முதல் திருமுறை


1.94 திருஆலவாய் – திருவிருக்குக்குறள்  சுவாமி சொக்கநாதசுவாமி  திருவடிபோற்றி -தேவி மீனாட்சியம்மை திருவடிபோற்றி


பாடல் எண் 1.

நீல மாமிடற், றால வாயிலான்
பால தாயினார், ஞாலம் ஆள்வரே.

பொருள்


பாடல் எண் 2.

ஞால மேழுமாம், ஆல வாயிலார்
சீல மேசொலீர், காலன் வீடவே.

பொருள்


பாடல் எண் 3.

ஆல நீழலார், ஆல வாயிலார்
கால காலனார், பால தாமினே.

பொருள்


பாடல் எண் 4.

அந்த மில்புகழ், எந்தை யாலவாய்
பந்தி யார்கழல், சிந்தை செய்ம்மினே.

பொருள்


பாடல் எண் 5.

ஆட லேற்றினான், கூட லாலவாய்
பாடி யேமனம், நாடி வாழ்மினே.

பொருள்


பாடல் எண் 6.

அண்ணல் ஆலவாய், நண்ணி னான்றனை
எண்ணி யேதொழத், திண்ணம் இன்பமே.

பொருள்


பாடல் எண் 7.

அம்பொன் ஆலவாய், நம்ப னார்கழல்
நம்பி வாழ்பவர், துன்பம் வீடுமே.

பொருள்


பாடல் எண் 8.

அரக்க னார்வலி, நெருக்க னாலவாய்
உரைக்கு முள்ளத்தார்க், கிரக்கம் உண்மையே.

பொருள்


பாடல் எண் 9.

அருவன் ஆலவாய், மருவி னான்றனை
இருவ ரேத்தநின், றுருவ மோங்குமே.

பொருள்


பாடல் எண் 10.

ஆரம் நாகமாம், சீரன் ஆலவாய்த்
தேர மண்செற்ற, வீர னென்பரே.

பொருள்


பாடல் எண் 11.

அடிகள் ஆலவாய்ப், படிகொள் சம்பந்தன்
முடிவி லின்றமிழ்ச், செடிகள் நீக்குமே.

பொருள்


Artilce_Header_all

திருச்சிற்றம்பலம்


[st_related_posts limit=”5″]

[st_siblings]

[st_children of=’271′]

Leave a Reply