2-ம் திருமுறை

 
எண். ஊர் பதிகங்கள் எண்கள்
2.001 திருப்பூந்தராய் 1 – 10 10
2.002 திருவலஞ்சுழி 11 – 21 11
2.003 திருத்தெளிச்சேரி 22 – 32 11
2.004 திருவான்மியூர் 33 – 43 11
2.005 திருவனேகதங்காபதம் 44 – 54 11
2.006 திருவையாறு 55 – 66 12
2.007 திருவாஞ்சியம் 67 – 77 11
2.008 திருச்சிக்கல் 78 – 88 11
2.009 திருமழபாடி 89 – 99 11
2.010 திருமங்கலக்குடி 100 – 110 11
2.011 சீகாழி 111 – 120 10
2.012 திருவேகம்பம் 121 – 131 11
2.013 திருக்கோழம்பம் 132 – 142 11
2.014 திருவெண்ணியூர் 143 – 153 11
2.015 திருக்காறாயில் 154 – 164 11
2.016 திருமணஞ்சேரி 165 – 175 11
2.017 திருவேணுபுரம் 176 – 185 10
2.018 திருமருகல் 186 – 196 11
2.019 திருநெல்லிக்கா 197 – 207 11
2.020 திருஅழுந்தூர் 208 – 218 11
2.021 திருக்கழிப்பாலை 219 – 229 11
2.022 திருக்குடவாயில் 230 – 240 11
2.023 திருவானைக்கா 241 – 250 10
2.024 திருநாகேச்சரம் 251 – 261 11
2.025 திருப்புகலி 262 – 272 11
2.026 திருநெல்வாயில் 273 – 283 11
2.027 திருஇந்திரநீலப்பருப்பதம் 284 – 294 11
2.028 திருக்கருவூரானிலை 294 – 305 11
2.029 திருப்புகலி 306 – 316 11
2.030 திருப்புறம்பயம் 317 – 327 11
2.031 திருக்கருப்பறியலூர் 328 – 338 11
2.032 திருவையாறு 339 – 349 11
2.033 திருநள்ளாறு 350 – 360 11
2.034 திருப்பழுவூர் 361 – 371 11
2.035 திருக்குரங்காடுதுறை 372 – 382 11
2.036 திருஇரும்பூளை 383 – 382 10
2.037 திருமறைக்காடு 383 – 403 11
2.038 திருச்சாய்க்காடு 404 – 414 11
2.039 திருக்ஷேத்திரக்கோவை 415 – 425 11
2.040 திருப்பிரமபுரம் 426 – 436 11
2.041 திருச்சாய்க்காடு 437 – 447 11
2.042 திருஆக்கூர் 448 – 458 11
2.043 திருப்புள்ளிருக்குவேளூர் 459 – 469 11
2.044 திருஆமாத்தூர் 470 – 480 11
2.045 திருக்கைச்சினம் 481 – 490 10
2.046 திருநாலூர்த்திருமயானம் 491 – 501 11
2.047 திருமயிலாப்பூர் 502 – 512 11
2.048 திருவெண்காடு 513 – 523 11
2.049 சீகாழி 524 – 534 11
2.050 திருஆமாத்தூர் 534 – 545 11
2.051 திருக்களர் 546 – 556 11
2.052 திருக்கோட்டாறு 557 – 567 11
2.053 திருப்புறவார் 568 – 578 11
2.054 திருப்புகலி 579 – 589 11
2.055 திருத்தலைச்சங்காடு 590 – 600 11
2.056 திருவிடைமருதூர் 601 – 611 11
2.057 திருநல்லூர் 612 – 622 11
2.058 திருக்குடவாயில் 623 – 632 10
2.059 சீகாழி 633 – 643 11
2.060 திருப்பாசூர் 644 – 654 11
2.061 திருவெண்காடு 655 – 665 11
2.062 திருமீயச்சூர் 666 – 676 11
2.063 திருஅரிசிற்கரைப்புத்தூர் 677 – 687 11
2.064 திருமுதுகுன்றம் 688 – 697 10
2.065 திருப்பிரமபுரம் 698 – 708 11
2.066 திருஆலவாய் 709 – 719 11
2.067 திருப்பெரும்புலியூர் 720 – 730 11
2.068 திருக்கடம்பூர் 731 – 741 11
2.069 திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி 742 – 752 11
2.070 திருப்பிரமபுரம் 753 – 764 12
2.071 திருக்குறும்பலா 765 – 775 11
2.072 திருநணா 776 – 786 11
2.073 திருப்பிரமபுரம் 787 – 798 12
2.074 திருப்பிரமபுரம் 799 – 810 12
2.075 சீகாழி 811 – 821 11
2.076 திருஅகத்தியான்பள்ளி 822 – 832 11
2.077 திருஅறையணிநல்லூர் 833 – 843 11
2.078 திருவிளநகர் 844 – 854 11
2.079 திருவாரூர் 855 – 865 11
2.080 திருக்கடவூர்மயானம் 866 – 876 11
2.081 திருவேணுபுரம் 877 – 886 10
2.082 திருத்தேவூர் 887 – 897 11
2.083 திருக்கொச்சைவயம் 898 – 907 10
2.084 திருநனிபள்ளி 908 – 918 11
2.085 கோளாறு திருப்பதிகம் 919 – 929 11
2.086 திருநாரையூர் 930 – 940 11
2.087 திருநறையூர் 941 – 951 11
2.088 திருமுல்லைவாயில் 952 – 962 11
2.089 திருக்கொச்சைவயம் 963 – 972 10
2.090 திருநெல்வாயில் 973 – 983 11
2.091 திருமறைக்காடு 984 – 994 11
2.092 திருப்புகலூர் 995 – 1005 11
2.093 திருத்தெங்கூர் 1006 – 1016 11
2.094 திருவாழ்கொளிபுத்தூர் 1017 – 1027 11
2.095 திருஅரைசிலி 1028 – 1037 10
2.096 சீகாழி 1038 – 1048 11
2.097 சீகாழி 1049 – 1058 10
2.098 திருத்துருத்தி 1059 – 1069 11
2.099 திருக்கோடிகா 1070 – 1080 11
2.100 திருக்கோவலூர் வீரட்டம் 1081 – 1091 11
2.101 திருவாரூர் 1092 – 1102 11
2.102 திருச்சிரபுரம் 1103 – 1113 11
2.103 திருஅம்பர்த்திருமாகாளம் 1114 – 1124 11
2.104 திருக்கடிக்குளம் 1125 – 1135 11
2.105 திருக்கீழ்வேளூர் 1136 – 1146 11
2.106 திருவலஞ்சுழி 1147 – 1157 11
2.107 திருக்கேதீச்சரம் 1158 – 1168 11
2.108 திருவிற்குடிவீரட்டானம் 1169 – 1178 10
2.109 திருக்கோட்டூர் 1179 – 1189 11
2.110 திருமாந்துறை 1190 – 1200 11
2.111 திருவாய்மூர் 1201 – 1211 11
2.112 திருஆடானை 1212 – 1222 11
2.113 சீகாழி 1223 – 1233 11
2.114 திருக்கேதாரம் 1234 – 1244 11
2.115 திருப்புகலூர் 1245 – 1255 11
2.116 திருநாகைக்காரோணம் 1256 – 1266 11
2.117 திருஇரும்பைமாகாளம் 1267 – 1277 11
2.118 திருத்திலதைப்பதி 1278 – 1288 11
2.119 திருநாகேச்சரம் 1289 – 1299 11
2.220 திருமூக்கீச்சரம் 1300 – 1310 11
2.221 திருப்பாதிரிப்புலியூர் 1311 – 1321 11
2.222 திருப்புகலி 1322 – 1331 10
1331