1-ம் திருமுறை

 

 
எண். ஊர் பதிகங்கள் எண்கள்
1.001  திருபிரமபுரம்  1 – 11 11
1.002  திருப்புகலூர் 12 – 22 11
1.003  திருவலிதாயம் 22 – 33 11
1.004  திருப்புகலியும் – திருவீழிமிழலையும் 34 – 44 10
1.005  திருக்காட்டுப்பள்ளி 45 – 54 11
1.006  திருமருகலும் – திருச்செங்காட்டங்குடியும் 55 – 64 10
1.007  திருநள்ளாறும் – திருஆலவாயும் 65 – 75 11
1.008  திருஆவூர்ப்பசுபதீச்சரம் 76 – 86 11
1.009  திருவேணுபுரம் 87 – 96 10
1.010  திருஅண்ணாமலை 97 -107 11
1.011  திருவீழிமிழலை 108 – 118 11
1.012  திருமுதுகுன்றம் 119 – 129 11
1.013  திருவியலூர் 130 – 140 11
1.014 திருக்கொடுங்குன்றம் 141 – 151 11
1.015  திருநெய்த்தானம் 152 – 162 11
1.016  திருப்புள்ளமங்கை – திருஆலந்துறை 163 – 173 11
1.017  திருஇடும்பாவனம் 174 – 184 11
1.018  திருநின்றியூர் 185 – 194 10
1.019  திருக்கழுமலம் – திருவிராகம் 195 – 205 11
1.020  திருவீழிமிழலை – திருவிராகம் 206 – 216 11
1.021  திருச்சிவபுரம் – திருவிராகம் 217 – 227 11
1.022  திருமறைக்காடு – திருவிராகம் 228 – 238 11
1.023  திருக்கோலக்கா 239 – 249 11
1.024  சீகாழி 250 – 260 11
1.025 திருச்செம்பொன்பள்ளி 261 – 271 11
1.026  திருப்புத்தூர் 272 – 282 11
1.027  திருப்புன்கூர் 283 – 293 11
1.028  திருச்சோற்றுத்துறை 294 – 304 11
1.029  திருநறையூர்ச்சித்தீச்சரம் 305 – 315 11
1.030  திருப்புகலி 316 – 326 11
1.031  திருக்குரங்கணின்முட்டம் 327 – 337 11
1.032  திருவிடைமருதூர் 338 – 348 11
1.033  திருஅன்பிலாலந்துறை 349 – 359 11
1.034  சீகாழி 360 – 370 11
1.035  திருவீழிமிழலை 371 – 381 11
1.036  திருஐயாறு 382 – 392 11
1.037  திருப்பனையூர் 393 -403 11
1.038  திருமயிலாடுதுறை 404 – 414 11
1.039  திருவேட்களம் 415 – 425 11
1.040  திருவாழ்கொளிபுத்தூர் 426 – 436 11
1.041  திருப்பாம்புரம் 437 – 447 11
1.042  திருப்பேணுபெருந்துறை 448 – 458 11
1.043  திருக்கற்குடி 459 – 469 11
1.044  திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் 470 – 480 11
1.045  திருப்பழையனூர் – திருஆலங்காடு 481 – 492 12
1.046  திருஅதிகைவீரட்டானம் 493 – 503 11
1.047  திருச்சிரபுரம் 504 – 514 11
1.048  திருச்சேய்ஞலூர் 515 – 525 11
1.049  திருநள்ளாறு 526 – 536 11
1.050  திருவலிவலம் 537 – 547 11
1.051  திருச்சோபுரம் 548 – 558 11
1.052  திருநெடுங்களம் 559 – 569 11
1.053  திருமுதுகுன்றம் 570 – 579 10
1.054  திருஓத்தூர் 580 – 590 11
1.055  திருமாற்பேறு 591 – 600 10
1.056  திருப்பாற்றுறை 601 – 611 11
1.057  திருவேற்காடு 612 – 622 11
1.058  திருக்கரவீரம் 623 – 633 11
1.059  திருத்தூங்கானைமாடம் 634 – 644 11
1.060  திருத்தோணிபுரம் 645 – 655 11
1.061  திருச்செங்காட்டங்குடி 656 – 666 11
1.062  திருக்கோளிலி 667 – 677 11
1.063  திருப்பிரமபுரம் – பல்பெயர்ப்பத்து 678 – 689 12
1.064  திருப்பூவணம் 690 – 700 11
1.065  காவிரிப்பூம்பட்டினத்துப்பல்லவனீச்சரம் 701 – 711 11
1.066  திருச்சண்பைநகர் 702 – 721 10
1.067  திருப்பழனம் 722 – 732 11
1.068  திருக்கயிலாயம் 733 – 742 10
1.069  திரு அண்ணாமலை 743 – 753 11
1.070  திரு ஈங்கோய்மலை 754 – 764 11
1.071  திருநறையூர்ச்சித்தீச்சரம் 765 – 775 11
1.072  திருக்குடந்தைக்காரோணம் 776 – 786 11
1.073  திருக்கானூர் 787 – 797 11
1.074  திருப்புறவம் 798 – 808 11
1.075  திருவெங்குரு 809 – 819 11
1.076  திரு இலம்பையங்கோட்டூர் 820 – 830 11
1.077  திருஅச்சிறுபாக்கம் 831 – 841 11
1.078  திருஇடைச்சுரம் 842 – 852 11
1.079  திருக்கழுமலம் 853 – 863 11
1.080  கோயில் 864 – 874 11
1.081 சீர்காழி 875 – 881 7
1.082  திருவீழிமிழலை 882 – 892 11
1.083  திரு அம்பர்மாகாளம் 893 – 903 11
1.084  திருக்கடனாகைக்காரோணம் 904 – 914 11
1.085  திருநல்லம் 915 – 925 11
1.086  திருநல்லூர் 926 – 936 11
1.087  திருவடுகூர் 937 – 947 11
1.088  திரு ஆப்பனூர் 948 – 958 11
1.089  திரு எருக்கத்தம்புலியூர் 959 – 968 10
1.090  திருப்பிரமபுரம் – திருவிருக்குக்குறள் 969 – 980 12
1.091  திருஆரூர் – திருவிருக்குக்குறள் 981 – 991 11
1.092  திருவீழிமிழலை – திருவிருக்குக்குறள் 992 -1002 11
1.093  திருமுதுகுன்றம் – திருவிருக்குக்குறள் 1003 – 1013 11
1.094  திருஆலவாய் – திருவிருக்குக்குறள் 1014 – 1024 11
1.095  திருவிடைமருதூர் – திருவிருக்குக்குறள் 1025 – 1035 11
1.096  திரு அன்னியூர் – திருவிருக்குக்குறள் 1036 – 1046 11
1.097  திருப்புறவம் 1047 – 1057 11
1.098  திருச்சிராப்பள்ளி 1058 – 1068 11
1.099  திருக்குற்றாலம் 1069 – 1079 11
1.100  திருப்பரங்குன்றம் 1080 – 1090 11
1.101  திருக்கண்ணார்கோயில் 1091 – 1101 11
1.102  சீகாழி 1102 – 1111 10
1.103  திருக்கழுக்குன்றம் 1112 – 1121 10
1.104 திருப்புகலி 1122 – 1132 11
1.105  திருஆரூர் 1133 – 1142 10
1.106  திருஊறல் 1143 – 1151 9
1.107  திருக்கொடிமாடச்செங்குன்றூர் 1152 – 1162 11
1.108 திருப்பாதாளீச்சரம் 1163 – 1173 11
1.109  திருச்சிரபுரம் 1174 – 1184 11
1.110  திருவிடைமருதூர் 1185 – 1195 11
1.111  திருக்கடைமுடி 1196 – 1206 11
1.112  திருச்சிவபுரம் 1207 – 1217 11
1.113  திருவல்லம் 1218 – 1227 10
1.114  திருமாற்பேறு 1228 – 1237 10
1.115  திரு இராமனதீச்சரம் 1238 – 1248 11
1.116  திரு நீலகண்டம் 1249 – 1258 10
1.117  திருப்பிரமபுரம் – மொழிமாற்று 1259 – 1270 12
1.118  திருப்பருப்பதம் 1271 – 1281 11
1.119  திருக்கள்ளில் 1282 – 1292 11
1.120  திருவையாறு – திருவிராகம் 1293 – 1303 11
1.121  திருவிடைமருதூர் – திருவிராகம் 1304 – 1314 11
1.122  திருவிடைமருதூர் – திருவிராகம் 1315 – 1325 11
1.123  திருவலிவலம் – திருவிராகம் 1326 – 1336 11
1.124  திருவீழிமிழலை – திருவிராகம் 1337 – 1347 11
1.125  திருச்சிவபுரம் – திருவிராகம் 1348 – 1358 11
1.126  திருக்கழுமலம் – திருத்தாளச்சதி 1359 – 1369 11
1.127  சீகாழி – திருஏகபாதம் 1370 – 1381 12
1.128  திருவெழுகூற்றிருக்கை 1382 1
1.129  திருக்கழுமலம் 1383 – 1393 11
1.130  திருவையாறு 1394 – 1404 11
1.131  திருமுதுகுன்றம் 1405 – 1415 11
1.132  திருவீழிமிழலை 1416 – 1426 11
1.133  திருவேகம்பம் 1427 – 1436 10
1.134  திருப்பறியலூர் – திருவீரட்டம் 1437 – 1447 11
1.135  திருப்பராய்த்துறை 1448 – 1458 11
1.136  திருத்தருமபுரம் 1459 – 1469 11