பன்னிரு திருமுறை

திருஞானசம்பந்தர் பெருமான் அருளியது

1-ம் திருமுறை

திருஞானசம்பந்தர் பெருமான் அருளியது

2-ம் திருமுறை

திருஞானசம்பந்தர் பெருமான் அருளியது

3-ம் திருமுறை

திருநாவுக்கரசர் பெருமான் அருளியது

4-ம் திருமுறை
 • 113 பதிகங்கள்…
 • 1370 பாடல்கள்…
 • 50 கோயில்கள்…

திருநாவுக்கரசர் பெருமான் அருளியது

5-ம் திருமுறை
 • 100 பதிகங்கள்…
 • 1015 பாடல்கள்…
 • 76 கோயில்கள்…

திருநாவுக்கரசர் பெருமான் அருளியது

6-ம் திருமுறை
 • 98 பதிகங்கள்…
 • 981 பாடல்கள்…
 • 65 கோயில்கள்…

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி அருளியது

7-ம் திருமுறை
 • 100 பதிகங்கள்…
 • 1026 பாடல்கள்…
 • 84 கோயில்கள்…

மாணிக்கவாசகர் பெருமான் அருளியது

8-ம் திருமுறை

திருமாளிகைத்தேவர், சேந்தனார், கருவூர்த்தேவர், பூந்துருத்திநம்பி காடநம்பி, கண்டராதித்தர், வேணாட்டடிகள், திருவாலியமுதனார், புருடோத்தம நம்பி, சேதிராயர் ஆகியோர் அருளியது

9-ம் திருமுறை
 • 19 பதிகங்கள்…
 • 301 பாடல்கள்…
 • 14 கோயில்கள்…

திருமூலர் பெருமான் அருளியது

10-ம் திருமுறை
 • 1237 பதிகங்கள்…
 • 3000 பாடல்கள்…
 • கோயில்கள்…

உடையார், காரைக்கால் அம்மையார், ஐயடிகள் காடவர்கோன், சேரமான் பெருமாள், நக்கீரர், கல்லாடர், கபிலர், பரணர், இளம்பெருமாள் அடிகள், அதிராவடிகள், பட்டினத்துப் பிள்ளையார் & நம்பியாண்டார் நம்பி ஆகியோர் அருளியது

11-ம் திருமுறை
 • 40 பதிகங்கள்…
 • 1385 பாடல்கள்…
 • கோயில்கள்…

சேக்கிழார் பெருமான் அருளியது

12-ம் திருமுறை